Дружества с променлив капитал ще бъдат регистрирани след 30.06.2024

Дружеството с променлив капитал (ДПК) е дружествена форма, която е създадена за стартиращия бизнес.Съгласно действащата уредба тази дружествена форма е приложима за микро- или малки предприятия.

За да могат да съществуват в тази правна форма е необходимо компаниите да отговарят на две условия:

 

  1. да имат средносписъчен брой на персонала, който е по-малък от 50 души, и
  2. годишен оборот и/или стойност на активите, ненадвишаващи 4 000 000 лева.

За разлика от двете най-разпространени дружествени форми в България – акционерното дружество и дружеството с ограничена отговорност, при това дружество не е необходимо да се открива набирателна банкова сметка. Няма задължение за вписване в Търговския регистър на съдружниците и на първоначалния капитал. Промените в капитала се установяват веднъж годишно с приемането на годишния финансов отчет от Общото събрание. Минималната стойност на 1 дял от капитала е 1 стотинка. Капиталът на дружеството е разпределен в дялове, които могат да бъдат различни по размер за отделните класове. 

 

ДПК поддържа книга на съдружниците, която съдържа данни за тях.

Върховен орган е Общото събрание на съдружниците или едноличният собственик. Управителният орган може да бъде както едноличен (Управител), така и колективен (Управителен съвет). Представителите на ДПК ще се вписват в ТРРЮЛНЦ.

С ДПК се създават предимства не само за работодателите, но за техните служители, които ще могат да сключват договори за придобиване на дялове от дружеството при определени условия.

 

С оглед създаване на технологична възможност за регистрация на ДПК в ТРРРЮЛНЦ Народното събрание прие и обнародва в Държавен вестник (бр. 25 от 22.03.2024 г.) промени на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ. В Наредбата се създава нов раздел – „Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал“, чиито разпоредби влизат в сила от 30.06.2024 г. В него са определени необходимите документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно ДПК. За целта към Наредбата се създава Приложение по образец № А19.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top