Ивета Викторова

Адвокат

Образование и квалификации

От 2022 г. – Докторант по Търговско/Стопанско право

Българска академия на науките, София, България, Институт за държавата и правото

 

2021 г. – Сертификат за владеене на юридически английски език

Българска юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация)

 

2019 г. – Магистър по право

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет

 

Практически области

 

Адвокат Ивета Викторова има професионален опит в областта на търговското, вещното и облигационното право, както и в защитата на интелектуалната собственост и процесуалното представителство.

 

Професионален опит

  

Адвокат Ивета Викторова се присъединява към екипа на „Велчев и Ко.“ през 2020 г.

 

От присъединяването си към адвокатското дружество адвокат Ивета Викторова оказва правно съдействие на клиентите в хода на сделки по вливания и придобивания на търговски предприятия, като изготвя дю дилиджънс анализи, договори и документи за производства по нотификация пред КЗК.

 

Изготвя дружествени документи и предоставя консултации при учредяването, преструктурирането и ликвидацията на търговски дружества.

 

Предоставя консултации и изготвя документи в областта на сделките с недвижими имоти и консултира клиентите при сключването на различни видове договори.

 

Адвокат Ивета Викторова се е занимавала също така със защита на авторски права, с профил в защитата на авторски права върху компютърни програми, и е оказвала процесуално представителство на клиентите на дружеството по различни административни, граждански и търговски дела.

 

След успешно положен изпит за докторанти пред Института за държавата и правото към Българската академия на науките, от м. януари 2022 г. е докторант по Стопанско/търговско право с тема на дисертационния труд „Правен режим на винкулираните акции и сделките с тях“. В хода на дейността си като докторант участва в изготвянето на становища до Върховния касационен съд по образувани тълкувателни дела по гражданско и търговскоправни въпроси.

 

По време на обучението си по Право адвокат Ивета Викторова стажува в адвокатско дружество и в районен съд, където трупа опит в областта на търговското право и гражданския процес.

През 2019 г. участва в Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, в което отборът ѝ е сред финалистите.

 

Участвала е в Националния конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право (2019 – 2020 г.) с научно съчинение на тема „Павлов иск“, като е сред отличените участници. Разработката ѝ на тема „Павлов иск“ е по-късно публикувана в професионален правен сайт.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top