Първан Русинов

Адвокат

Образование

 

Софийски университет Св. Климент Охридски, 2002 г., Магистър по право

 

Практически области

 

Адвокат Първан Русинов има повече от 17 години специализация и професионален опит в областта на административното и търговското право, регулации в телекомуникационния и IT сектор, e-governance, конкуренция, обществени поръчки и Европейско право, механизми за финансиране от ЕС, проектен мениджмънт.

Професионален опит

 

В периода 2001 г. – 2004 г. е юридически съветник в Държавната комисия по далекосъобщения (сега Комисия за регулиране на съобщенията), където е бил отговорен за правните аспекти при регулирането на дейността на телеком операторите, оторизиране на телеком оператори, обществени поръчки, изготвяне на подзаконови нормативни и административни актове, становища и доклади, процесуално представителство пред Върховния административен съд, др.

 

От 2004 г. до 2009 г. е заместник-директор „Регулация и конкуренция“ в Българска телекомуникационна компания АД. Дейността му е обвързана с управленски и представителни функции в следните области:

 

 • Закон за електронните съобщения, Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита на личните данни, и др.;
 • Представителство пред компетентни държавни институции на централно и местно ниво;
 • Процесуално представителство по административни и административно-наказателни дела;
 • Участие като експерт в работата на парламентарната комисия по Транспорт и съобщения към 40-то народно събрание по Закон за електронните съобщения, др.

От м. август 2009 г. заема поста Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, където изпълнява политикоопределящи и политикоприлагащи функции и дейности, като:

 

 • участие в две изменения на Закона за електронните съобщения, Закона за електронния документ и електронния подпис, две изменения на Закона за пощенските услуги, приемане на Закона за достъп до пространствените данни, Закон за автомобилните превози;
 • участие като представител на държавата в работата на компетентните постоянни парламентарни комисии и заседанията на парламента за обсъждане и приемане на внесени законопроекти от Министерския съвет;
 • изготвяне и изменение на подзаконова нормативна уредба, включително по Закона за електронното управление;
 • изготвяне на Обща стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2011-15 г.;
 • изготвяне, съгласуване и/или реализация с компетентните европейски и български институции на комплексни стратегически проекти в областта на електронното управление/правителство и широколентовия достъп, включително: ОП Административен капацитет, ОП Регионално развитие, ОП Конкурентоспособност, ОП Транспорт;
 • участие в изготвяне, обсъждане и съгласуване на различни програмни документи с комплексен характер;
 • представителство на Република България на Съвета на министрите на ЕС, пред службите на Европейската комисия;
 • участие в работа на редица съвети към Министерския съвет на Република България, Председател на Съвета по национални радио-честотен спектър и Междуведомствения съвет по пространствени данни, и др.;
 • участие в между-правителствени комисии/комитети, делегации и работни групи;
 • между-институционална координация, участие в дискусии и кръгли маси по ключови теми за развитието на сектора, и др.

От 2012 г. е член на Софийската адвокатска колегия.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас
 • +359 2 9545547
 • +359 2 9545548
 • +359 2 9545549

/

Scroll to Top