Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване

Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Съгласно чл. 208, ал. 1 ЗУТ срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти – публична държавна или публична общинска собственост, е пет години от влизане в сила на плановете и десет години от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 – публична собственост на държавата и общините, а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години от влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1.

Съгласно чл. 215, ал. 6 не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения.

Двете норми бяха атакувани пред КС от Висшия адвокатски съвет с аргумент, че тези разпоредби ограничават правата на гражданите и поставят собствениците, чиито имоти са предвидени за озеленени площи в неравностойно положение.

Съдът се произнесе с решение за обявяване на противоконституционност. Решението е прието с 11 гласа.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top