Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕЛЧЕВ И КО“

 1. Въведение

Адвокатско дружество „Велчев и Ко (нататък “Велчев и Ко” или „Дружеството“) зачита неприкосновеността на личния живот и гарантира в максимална степен защитата на личните данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност се прилага и при обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт: http://vlaw.bg/ („Сайта“).

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това може да е информация като вашето име, телефон, имейл адрес и други лични данни.

Настоящата Политика за поверителност, определя общи правилата, които Велчев и Ко ще спазва при обработване на лични данни, които събираме. При предоставяне на лични данни с оглед възможности за наемане на работа или установяване на бизнес отношения с партньори и доставчици се прилагат съответни специфични правила.

Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път,през Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия и тя се прилага по отношение на получените лични данни. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно. Моля да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, тъй като Дружеството разполага със съответно правно основание, например изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

Велчев и Ко се ангажира с високи стандарти на информационна сигурност, поверителност и прозрачност и ще спазва всички приложими нормативни изисквания.

Настоящата Политика за поверителност Ви предоставя информация за това как Велчев и Ко обработва лични данни. Това включва лични данни, които ще събираме за Вас, когато използвате Сайта или когато използвате или сте получател на нашите услуги, както и информация, която получаваме от други източници.

Когато използвате нашите услуги, при необходимост ще предоставим допълнителна информация за това как ще се използват получените лични данни. Настоящата Политика за поверителност трябва да се чете заедно с всяко друго известие за обработка или допълнителна информация, която Ви предоставяме.

Настоящата Политика за поверителност е разделена на секции, за да можете да кликнете върху конкретните области по-долу.

 1. Информация за администратора на лични данни

Велчев и Ко е адвокатско дружество, с БУЛСТАТ 176030680, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №3, ет. 6, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес: гр. София, бул. „Витoша“ № 3, ет. 6

e-mail:  office@vlaw.bg

 

III. Подход при обработване на данните

Разполагаме с многобройни политики за данните, процедури и процеси, за да спазваме нормативните изисквания. Тези вътрешни политики се отнасят до сигурността на информацията и защитата на данните като всички те са прегледани и актуализирани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Велчев и Ко работи с експерти в областта, благодарение на което са внедрени подходящи процедури. Дружеството има ръководство, което отговаря за предоставянето на подкрепа на бизнеса по отношение на поверителността, спазването на защитата на данните, управлението на информацията и управлението на записите.

Стремим се да осигурим защитата на всички лични данни на нашите клиенти, както и цялата останала информация, която съхраняваме, за да имаме доверието на нашите клиенти и регулаторни органи, когато внедряваме и използваме информацията, която притежаваме. Поддържаме високи стандарти с оглед запазването на сигурността и поверителността при предоставяне на нашите услуги.

Нашите адвокати и служители са наясно, че изискванията за сигурността и поверителността при предоставянето на нашите услуги е от изключително значение. За целта провеждаме регулярни обучения.

Въвели сме вътрешни политики за съхранение на данни, които покриват изискванията за запазване на данни и безопасно унищожаване на информационни отпадъци в съответствие с правните и регулаторни задължения на дружеството.

Велчев и Ко прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други мерки, Дружеството е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, съгласно които:

 • Спазването им се наблюдава постоянно;
 • Достъпът на адвокатите и служителите на дружеството до лични данни и разрешението за обработка на лични данни е ограничено, в зависимост от задълженията им и определеното ниво на достъп;
 • Велчев и Ко е установило задължения за поверителност за всеки член от екипа;
 • Достъпът до офис оборудването на Велчев и Ко и компютрите на всеки адвокат и служител е ограничено;
 • Прилагат се всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в законодателството, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, при необходимост използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.;
 • Данните се унищожават незабавно след отпадане на основанието за ползването им, като това е обект на регулярен мониторинг.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 1. Категории лични данни, които използваме

Велчев и Ко обработва различни видове лични данни. Това включва информация, която ни предоставяте, и информация, която създаваме, когато предоставяме услуги на Вас или на други клиенти. За повече подробности относно личните данни, които обработваме, и как тези данни са събрани или получени, вижте таблицата по-долу.

Категории информация

Описание

Източник

Данни за идентификация и за връзка

Това включва Вашето име и друга информация за идентификация и контакт като имейл адрес и телефонни номера.

Ако работите за един от нашите бизнес клиенти, ще запишем името на бизнеса, позицията Ви в бизнеса и фирмения адрес, имейл адрес и телефонни номера.

Тази информация се предоставя от Вас или Вашия работодател, когато използвате Сайта или когато се свържете директно с нас или когато използвате или сте получател на услугите на Дружеството.

Също така ще предоставите информация, когато попълвате един от нашите формуляри или кандидатствате за услуга от нас онлайн или подавате сигнал/жалба/запитване. Получаваме и някои от тези данни при сканиране на поща в нашата мрежа.

Друга възможност е да получим лични данни от трети страни. Например, когато придобиваме информация от наши клиенти във връзка с предоставяне на правни услуги и консултации.

Финансови данни

Записи на вашите плащания и информация за плащане

Вие предоставяте тази информация самостоятелно, когато извършите плащане.

История на контактите с нас

Това са данни, свързани с всяко запитване, жалба или иск, които сте направили пред нас и може да включва копия от кореспонденция и записи на обаждания.

Ще ни предоставите тази информация, когато се свържете с нас, за да направите запитване или искане. Също така ще създадем записи, свързани с този контакт.

Записи на вас

Изображения, записани чрез видеонаблюдение и друго оборудване, използвано за защита на нашите клиенти, адвокати и служители, собственост и сигурност.

Ще заснемем ваши изображения, ако посетите нашата кантора, която е обект на видео наблюдение.

Снимки

Снимки на хора

Велчев и Ко може да получава снимки и изображения на лица, когато те са предоставени от вас или от трета страна. Например, ако приложите снимка към автобиография при кандидатстване за работа.

 

 1. Правно основание и цели за ползване на личните данни

Велчев и Ко обработва вашите лични данни само тогава, когато е налице правно основание за това, съгласно Регламента и ЗЗЛД, а именно:

 • съгласие: давате изрично и информирано съгласието си да обработваме Вашите данни за конкретна цел.
 • договор: обработката е необходима за сключване на договор с Вас и неговото изпълнение.
 • Правно задължение: обработката е необходима за спазване на законово задължение.
 • Легитимни интереси: обработката е необходима с оглед легитимните интереси на Дружеството или друго лице.

Велчев и Ко обработва личните данни в изпълнение на следните цели:

 • Предоставяне на правни услуги;
 • Идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез среща на живо, писмено или по електронна поща;
 • Подбор на кадри;
 • Идентифициране на лице за обратна връзка с оглед изразено мнение чрез среща на живо, писмено или по електронна поща.

Целите, за които обработваме личните данни и правните основания за това във всеки отделен случай, можете да проверите в следната таблица:

Цел

Законови основания за обработка

Предоставяне на услуги, когато има сключен договор с Вас.

Договор – трябва да обработим данните Ви, за да Ви предоставим услугите в съответствие с договора.

Осигуряване на правни услуги, когато данните са предоставени от наш клиент или трето лице.

Легитимни интереси – трябва да обработваме Вашите данни, за да осигурим тези правни услуги, за които сме ангажирани, при спазване на действащото законодателство.

Подбор на кадри при кандидатсване за работа.

Съгласие, предоставено от кандидата относно подбор на кадри.

Клиентско обслужване – занимаващо се със запитвания, оплаквания или искове, свързани с нашите услуги.

Легитимни интереси – може да се наложи да обработим данните Ви, за да можем да успеем да разрешим всяко запитване, жалба или иск, повдигнати от Вас или друго лице.

Подобряване на опита на нашите клиенти от нашите услуги и Сайта. Например, използваме информация за посещенията ви на Сайта, за да оценим и разберем как различните хора се ориентират в Сайта и колко време прекарват на определени страници.

Легитимни интереси и съгласие – понякога трябва да обработваме лични данни, за да разберем как използвате нашите услуги, за да ги подобрим. В определени случаи може да предвидим и анкети, които да попълвате при желание.

Сигурност, предотвратяване на измами и пране на пари и предприемане на действия срещу измамниците или извършителите на престъпление.

Легитимни интереси – понякога се налага да обработваме лични данни, за да защитим правата, собствеността и личната безопасност.

Предотвратяване и откриване на нарушения и престъпления – включително използване на система за видео наблюдение за защита на нашите клиенти, служители и собственост.

Законни интереси – понякога трябва да обработваме лични данни, за да защитим правата, собствеността и личната безопасност на нашите адвокати, служители и клиенти.

 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
 2. Лица, свързани с Велчев и Ко

Съответните членове на ръководството, адвокати и служители на Велчев и Ко със съответни права имат достъп до Вашите данни за целите, посочени по-горе. Например, ако се свържете с нас с цел да зададете въпрос или да направите искане, информацията ви ще бъде видяна от съответните служители в екипа ни за обслужване на клиенти и пренасочена към компетентен адвокат.

 1. Клиенти

Споделяме лични данни с клиенти на Дружеството с цел предоставянето на услуги на тях. Например това включва предоставянето на доказателство за предоставяне на съответна правна услуга, извършване на справки, изпълнение на конкретни задачи и др.

 1. Компетентни органи

Велчев и Ко може да споделя лични данни с публични органи и институции, в това число съдилища, в изпълнение на задължения, например за извършване на кореспонденция с органи на полицията, митнически органи и други, когато това е необходимо или подходящо за изпълнение на правни услуги, за предотвратяване или разкриване на престъпление или за защита на правата, собствеността или безопасността на всеки човек.

VII. Срок на съхранение

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Политиката на Дружеството е да съхранява информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целта или целите, за които я обработваме. Срокът на съхранение се определя от това следните критерии:

 • За колко време е необходима информацията, с оглед целта/целите, за които се обработва – информацията се съхранява до изпълнение на съответна услуга и изтичане на давностния срок за предявяване на претенции, свързани с услугата;
 • В случай че личните данни са свързани с кореспонденция при кандидатстване за работа – до извършване на подбора, освен ако кандидатът не е дал изрично съгласие за по-дълъг срок (до изтичането му);
 • Наличие на правни и регулаторни изисквания за съхраняване на информацията – до изтичане на предвидения срок за съхранение;
 • При информация, събрана и обработвана със съгласие на лицето – субект на данните, информацията се обработва до оттегляне на съгласието.

 

При отпадане на основанието, с оглед на което са събрани и обработени личните данни, те се унищожават незабавно, освен ако не е налице друго основание за тяхното съхраняване и обработка.

VIII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

 1. Правото да бъдете информирани

Велчев и Ко ще ви предостави информация за обработката, когато събираме лични данни от Вас (например, когато кандидатствате за работа), както и чрез известия за поверителност като това.

 1. Право на достъп

Имате право на достъп до личните Ви данни и подробности за начина, по който ги обработваме. Можете да поискате подробности за личните Ви данни, които обработваме, като се свържете с нас на e-mail: office@vlaw.bg.

Доказателство за идентификация е необходимо, за да се защити Вашата информация. Също така искаме кандидатите да посочат кои информационни и обработващи дейности се отнасят до искането им, както и вероятните дати на обработката. Може да бъде предоставен формуляр за попълване, който да ни помогне да потвърдим самоличността ви и да намерим информацията, която търсите.

 1. Право на коригиране

Имате право да поправите вашите лични данни, ако са неточни или непълни.

Велчев и Ко полага усилия да поддържа обработваните лични данни точни и актуални. Въпреки това, разчитаме на клиентите си да се уверят, че част от информацията, свързана с тях, е точна и актуална. Насърчаваме да ни информирате за всякакви промени в информацията им (например чрез актуализиране на данните за контакт).

 1. Право на възражение

Имате право да възразите срещу някои видове използване на лични данни.

 

 1. Право за изтриване

Имате право да поискате да изтрием или премахнем лични данни от нашите записи, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Когато личните данни все още са необходими за законни цели, няма да е възможно да бъдат изтрити тези данни, поради което някои искания могат да бъдат отхвърлени.

 1. Право на ограничаване на обработката

Имате право да „блокирате“ обработката на лични данни при ограничени обстоятелства. Това право може да се приложи:

 • Ако точността на Вашите лични данни се оспорва и трябва да бъде проверена,
 • Ако обработката е неправомерна, но не искате личните данни да бъдат изтрити; или
 • Ако личните данни вече не се изискват от Велчев и Ко, но искате данните да бъдат запазени за целите на правно искане.

 

 1. Право на преносимост на данни

Това право се отнася само за личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и които обработваме въз основа на Вашето съгласие или за сключване на договор с вас.

Правото на преносимост на данни позволява на физическите лица да използват повторно своите лични данни в различни служби; позволявайки им да преместват или копират данни от една организация в друга, ако изберат.

 1. Право да оттеглите съгласието си

Когато обработваме лични данни на основание предоставено Ваше съгласие, съгласието следва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено, дадено посредством изявление или ясно потвърждаващо действие. За такова действие се счита съгласието дадено чрез нотификацията на сайта на Дружеството.

 

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Дружеството, при обработване, основаващо се на дадено съгласие.

 

 1. Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни[1].

 1. Особени случаи на обработване на данни
 2. Обработка на анонимизирани данни

За целите на статистиката, извършване на анализи или за спазване на регулаторни изисквания, можем да ползваме анонимизирани данни – лични данни, обработени по такъв начин, че субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран по тях. Анонимизираните данни не се считат за лични данни, съответно не се прилагат изискванията за обработване на лични данни.

Моля да имате предвид, че Велчев и Ко не обработва Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. Лични данни на деца

При предоставяне на нашите услуги не събираме съзнателно лична информация за възрастта на лицата и за лица под 16 години, освен по изключение и със съгласие на носещия родителска отговорност. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да получим съгласие от носещия родителска отговорност от лицето или ще изтрием информацията възможно най-скоро.

 1. Политика за бисквитки (COOKIES POLICY)
 2. Какво са бисквитките (т.нар. cookies)

„Бисквитките“ (cookies) са малки текстови файлове, които се поставят на твърдия диск на Вашия компютър/устройство от Вашия уеб браузър, когато посещавате някой уеб сайт. Те позволяват съхраняване на информация, събрана на една уеб страница, докато не е необходима за използване на друга, позволяваща на уеб сайта да Ви предостави персонализиран опит и собственика на уеб сайта със статистически данни за начина, по който използвате уеб сайта, за да може да се подобри. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск.

 1. Използване на бисквитки на Сайта

Нашият Сайт не използва бисквитки. Моля да обърнете внимание, че в зависимост от използвания от Вас уеб браузър, е възможно да се записват бисквитки на Вашия харддиск. За да сте напълно сигурни дали и какви бисквитки се записват, моля проверете настройките на Вашия уеб браузър (методите за това се различават от браузър до браузър и от версия до версия).

 1. Сигурност и предотвратяване на измами

Ако се предостави фалшива или неточна информация и има данни за извършена измама, данните за това могат да бъдат изпратени на компетентните органи.

Правоприлагащите органи могат да получат достъп до тази информация и да я използват. Дружеството и други лица също могат да имат достъп и да използват тази информация, за да предотвратят измами и пране на пари, например, когато:

 • Се проверяват данни за платежни операции с неизвестен произход на средствата;
 • Се проверяват данни свързани с получени жалби, сигнали или запитвания.

XII. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Велчев и Ко не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом получим информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива интернет страници, ще предприемем незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

XIII. Компетентен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

В случай, че искате да се упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в раздел II от настоящата Политика за поверителност.

XIV. Промени в Политиката за поверителността

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за поверителност. При промяна, на Сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и пълният текст на актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверитeлност, моля да се свържете с нас на имейл адрес: office@vlaw.bg

Настоящата версия на Политиката за поверителност е в сила от 25 май 2018 г.

 

 

[1] Повече информация може да видите в раздел XIII. Компетентен орган за защита на личните данни

Scroll to Top