Screenshot 2023-08-15 at 11.19.26

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава

Общият съд присъди близо 1.8 милиона евро на немско дружество за претърпени вреди от отказ на Европейската комисия да му плати мораторни лихви върху подлежащата на възстановяване част от платена и впоследствие редуцирана глоба, наложена на дружеството за нарушение на правилата за конкуренцията.

 

Според Съда намаляването на размера на глобата има обратно действие, поради което следва да бъде платено мораторно обезщетение за надплатената част за периода от престирането до възстановяването ѝ.

 

Приложимата към случая лихва за забава е изчислена чрез прилагане по аналогия на лихвата по член 83, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент № 1268/2012, а именно лихвата, прилагана от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране, увеличена с три и половина процентни пункта.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top