Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

На 20.09.2016г. бе обнародван в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), който влиза в сила от 01 Януари 2018 г.

 

 

Целта на измененията, е да се да постигне по-висока степен на прозрачност, правна сигурност и инициативност, що се отнася до дейността на този тип граждански организации.

 

 

Очакват се редица положителни последици от въвеждането на едно от ключовите изменения, а именно прехвърлянето на регистърните дейности от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията. Такива последици са:

  1. Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по – ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
  2. Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
  3. Пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Всички съществуващи организации ще имат тригодишен срок (от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г.) да прехвърлят своята регистрация от съда към Агенцията по вписвания, за което няма да се дължат държавни такси. Новост е и предвиденият едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ. 

 

Последното съществено ще повиши прозрачността в дейността на организациите с оглед правната сигурност, поради факта, че съгласно действащата уредба липсата на такъв срок води след себе си възможността месеци след възникването на обстоятелства, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи и др.), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице. В този смисъл, предложеният едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, течащ от деня на възникването им, съответно на промяната им, ще има съществена дисциплинираща роля. 

 

Изключения, относно този едномесечен срок, ще бъдат финансовите отчети и докладите за дейността на ЮЛНЦ за осъществяваната от тях общественополезна дейност, които актове, аналогично на търговските дружества, ще трябва да бъдат обявени до 30-ти юни на годината, следваща годината за която се отнасят. Своеобразна санкция за неспазването на това задължение е новият чл. 44а на ЗЮЛНЦ, който предвижда, че когато организацията две поредни години пропусне да заяви за обявяване съответните актове, то по партидата на ЮЛНЦ служебно се вписва “с временно спрян статут в обществена полза”.  

 

 Въвежда се и друга съществена промяна по отношение на момента на възникването на статута на ЮЛНЦ в обществена полза – създават се от момента на вписването им в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията. По този начин отпада необходимостта от поддържане на втори специален Централен регистър към Министерството на правосъдието. 

 

Промените в ЗЮЛНЦ са много важни и по отношение на държавната политика в подкрепа на развитието на гражданското общество. Тя ще се осъщвствява от Министерски съвет. Периодично той ще приема и актуализира Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Към Министерски съвет се създава и Съвет за развитие на гражданското общество. Член 4 ал. 3 на ЗЮЛНЦ определя извършваните от Съвета дейности. 

 

Съгласно мотивите на ЗИД на ЗЮЛНЦ в резултат от прилагането на направените изменения ще се подобри качеството на нормативната уредба, ще се улеснят заявителите, ще се повиши прозрачността, ефективността и достъпността на регистъра на ЮЛНЦ.

 

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top