Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

На 07.10.2015 г. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Промените имат за цел да приведат Правилника в съответствие със закона и Регламент No 651 Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора.

Основната цел е създаване на допълнителни облекчения за инвеститорите, които предстои да кандидатстват за сертификат за клас инвестиция у нас.

В случаите, когато кандидат е юридическо лице, което предстои да бъде учредено, се въвежда правилото, че то може да бъде създадено и след подаване заявлението за получаване на сертификат, но не по-късно от момента на изготвяне на становището на Агенцията.

Регламентира се възможността инвеститорите да посочват кои от изискваните данни могат да бъдат намерени в публичните регистри; инвеститорите се освобождават и от задължението да представят документи, които вече са били предоставени на Българската агенция за инвестиции.

Оптимизират се условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат предоставени насърчителните мерки – така например отпада изискването за специфичност на обучението при прилагане на схемата за помощ за обучение; намалява се изискуемият брои новозаети лица при финансовото подпомагане на някои схеми (вкл. за приоритетни инвестиционни проекти) и т.н.

В зависимост от равнището на безработица за региона се въвежда и диференциран подход при определяне периода, за който се отпускат средствата за разходи за осигуровки, извършени от инвеститора – работодател.

Промените предстои да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top