Сфери на дейност

Административно право

Административното право урежда изключително важните отношения между органите на държавната администрация от една страна и физическите и юридическите лица от друга. Споровете в тези правоотношения възникват поради отказ, ограничаване или нарушаване на права и законни интереси от страна на административните органи.


Избирането на адвокати, специализирани в административното право и административния процес, е една от най-сигурните предпазни мерки, които може да предприемете за Вас и Вашия бизнес. В перфектния случай, избиране на правилните адвокати би трябвало да предхожда формирането на самия правен проблем. По този начин Вашият правен партньор своевременно ще Ви предпази от падането в евентуални административни капани.


Много сектори от икономическия живот изискват специфични познания във връзка с конкретни публични и административни казуси. 


В отговор на тези потребности, дружеството предоставя консултации в следните публичноправни и административноправни сфери:


  • съдействие и представителство в производствата пред различни административни органи – общини, местна и централна администрация, специализирани юрисдикции, както и пред други държавни и общински органи;
  • правно съдействие при издаване на административни актове – разрешения, лицензии, протоколи, удостоверения;
  • обжалване на административни актове – административна и съдебна фаза;
  • обжалване на индивидуални административни актове или отказ за издаване на такива;
  • обжалване на наказателни постановления;
  • обжалване на административни откази, действия или бездействия

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top