Месец: август 2023

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС Съгласно чл. 177, ал. 1 и 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано лице – получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен …

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС Read More »

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание Министерството на финансите внесе за разглеждане в Народното събрание предложение за промени в Закона за банковата несъстоятелност, които дават права на директорите на банки с отнет лиценз и на по-големите ѝ акционери. Те са в преходните и заключителни разпоредби на проект за изменения в …

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание Read More »

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава Общият съд присъди близо 1.8 милиона евро на немско дружество за претърпени вреди от отказ на Европейската комисия да му плати мораторни …

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава Read More »

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове         Вече всеки, чрез електронен подпис, ще може да се информира в рамките на минути за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, да получава първо уведомление за наложени запори и промяна на състоянието на наложения запор. Както български, така …

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове Read More »

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД         С Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г., е приет чл. 516а от ГПК, който урежда налагането на запор върху дружествен дял на дружество с променлив капитал (ДПК). За разлика от запорирането на дял от търговско …

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД Read More »

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ С Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г., е прието допълнение в чл.270 от Кодекса на труда. Новата алинея 4 задължава работодателите със 100 и повече служители (с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотайна сезонна селскостопанска работа …

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ Read More »

ВКС и ВАС ще отговорят в тълкувателно решение на въпроса дали е възможно да се присъжда обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридически лица

ВКС И ВАС ЩЕ ОТГОВОРЯТ В ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСА ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРИСЪЖДА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА              В първото си съвместно тълкувателно дело за годината Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) ще отговорят на въпросите дали е възможно …

ВКС и ВАС ще отговорят в тълкувателно решение на въпроса дали е възможно да се присъжда обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридически лица Read More »

Scroll to Top