Petya

Конституционният съд отмени лимитите за болнично лечение

Конституционният съд отмени лимитите за болнично лечение Съгласно разпоредбата  на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряванеНационалната здравноосигурителна каса не заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ в полза на здравно осигурените лица, в случаите, в които тази помощ е предоставена от лечебно заведение, което вече е достигнало уговорения в …

Конституционният съд отмени лимитите за болнично лечение Read More »

Дружества с променлив капитал ще бъдат регистрирани след 30.06.2024

Дружества с променлив капитал ще бъдат регистрирани след 30.06.2024 Дружеството с променлив капитал (ДПК) е дружествена форма, която е създадена за стартиращия бизнес.Съгласно действащата уредба тази дружествена форма е приложима за микро- или малки предприятия. За да могат да съществуват в тази правна форма е необходимо компаниите да отговарят на две условия: да имат средносписъчен …

Дружества с променлив капитал ще бъдат регистрирани след 30.06.2024 Read More »

НОВА УРЕДБА НА РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

НОВА УРЕДБА НА РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ На 29.03.2024 година влязоха в сила значителни промени в работата от разстояние в България, след като бяха приети изменения и допълнения в Кодекса на труда. Тези промени включват редица нови правила и условия.Основните промени са следните: 1. Възможност за повече от едно работно място:  С трудовия договор може да …

НОВА УРЕДБА НА РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ Read More »

ПРОМЕНИ НА ТАКСИТЕ В ХАЗАРТНИЯ СЕКТОР

ПРОМЕНИ НА ТАКСИТЕ В ХАЗАРТНИЯ СЕКТОР  България прие изменения в Закона за държавния бюджет за 2024 г., което доведе до промени на таксите в хазартния сектор. Измененията влизат в сила от 1 януари 2024 г. и въвеждат увеличения на държавните такси както за онлайн, така и за наземните B2C (Business-to-Consumer) оператори. Основните промени са следните: …

ПРОМЕНИ НА ТАКСИТЕ В ХАЗАРТНИЯ СЕКТОР Read More »

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС Съгласно чл. 177, ал. 1 и 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) регистрирано лице – получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен …

Включва ли обхватът на отговорността на третото лице по чл. 177 ЗДДС и задълженията за лихви за забава? Преглед на Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2022 г. ВАС Read More »

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание Министерството на финансите внесе за разглеждане в Народното събрание предложение за промени в Закона за банковата несъстоятелност, които дават права на директорите на банки с отнет лиценз и на по-големите ѝ акционери. Те са в преходните и заключителни разпоредби на проект за изменения в …

Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание Read More »

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава Общият съд присъди близо 1.8 милиона евро на немско дружество за претърпени вреди от отказ на Европейската комисия да му плати мораторни …

При частично възстановяване на глоба, която е платена предварително в изпълнение на решение за нарушаване на правилата на конкуренцията и чийто размер е впоследствие редуциран, санкционираното дружество има право на лихва за забава Read More »

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове         Вече всеки, чрез електронен подпис, ще може да се информира в рамките на минути за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, да получава първо уведомление за наложени запори и промяна на състоянието на наложения запор. Както български, така …

Министерството на правосъдието представи портал за електронни запори и електронни търгове Read More »

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД         С Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г., е приет чл. 516а от ГПК, който урежда налагането на запор върху дружествен дял на дружество с променлив капитал (ДПК). За разлика от запорирането на дял от търговско …

ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД Read More »

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ С Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г., е прието допълнение в чл.270 от Кодекса на труда. Новата алинея 4 задължава работодателите със 100 и повече служители (с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотайна сезонна селскостопанска работа …

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЪС 100 И ПОВЕЧЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЗПЛАЩАТ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ Read More »

Scroll to Top